Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt. 1. Myopen Media B.V.: Myopen Media B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd op Rokin 92-96 1012 KZ Amsterdam. 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Myopen Media B.V een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten. 3. Partijen: Myopen Media B.V en de Opdrachtgever gezamenlijk. 4. Overeenkomst: iedere tussen Myopen Media B.V en de Opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Myopen Media B.V zich jegens de Opdrachtgever heeft verbonden tot de reservering of totstandbrenging van zendtijd, ook wel aangeduid als “Productie”. 5. Opdrachtformulier: het door Partijen ondertekende “Opdrachtformulier zendtijdreservering”. 6. Productie: mediaproducties in de breedste zin van het woord, zoals een item in een televisieprogramma of een reclamecampagne en alle overige werkzaamheden en/of diensten die Myopen Media B.V in het kader van de Overeenkomst voor de Opdrachtgever verricht c.q. verleent. 7. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Myopen Media B.V, iedere tot stand gekomen Overeenkomst en alle daarmee verband houdende en daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen tussen Partijen. 2. Behoudens voor zover Myopen Media B.V deze uitdrukkelijk en Schriftelijk heeft aanvaard, zijn de eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, onder welke benaming dan ook aangeduid, niet van toepassing. 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken, zoals middels het Opdrachtformulier. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, prevaleert hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen. 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1. Elk aanbod van Myopen Media B.V tot het aangaan van een Overeenkomst is vrijblijvend. Een aanbod van Myopen Media B.V kan tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de Opdrachtgever, nog door Myopen Media B.V worden herroepen. 2. Aan een aanbod van Myopen Media B.V dat een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een aanbod van Myopen Media B.V dat gebaseerd is op door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen. 3. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever het Opdrachtformulier ondertekend weer in het bezit heeft gesteld van Myopen Media B.V.

ARTIKEL 4. | INHOUD EN AANPASSING VAN DE OVEREENKOMST & VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN

1. Het geheel van de afspraken tussen Partijen wordt uitsluitend gevormd door het Opdrachtformulier tezamen met de onderhavige algemene voorwaarden. Partijen kunnen gemaakte afspraken uitsluitend wijzigen of aanvullen door dit Schriftelijk overeen te komen waarbij, in geval van een wijziging, ten minste wordt vastgelegd welke afspraak – zoals opgenomen in het Opdrachtformulier – wordt gewijzigd en welke vervangende afspraak vanaf welke datum toepassing gaat vinden. Uitsluitend indien aan die voorwaarden is voldaan, is de gewijzigde afspraak voor beide Partijen bindend. 2. De afspraken als bedoeld in het vorige lid gelden uitsluitend ten aanzien van de Overeenkomst waarvoor deze aanvullende/gewijzigde afspraken zijn gemaakt. 3. De Opdrachtgever is, onverminderd het bepaalde in artikel 3.1, steeds gerechtigd om na totstandkoming van de Overeenkomst extra Producties af te nemen. Myopen Media B.V zal daartoe, na een zodanig verzoek van de Opdrachtgever dan wel op eigen initiatief, een Schriftelijk aanbod uitbrengen. Behoudens bijzondere en/of afwijkende afspraken zoals opgenomen in dat aanbod, is het vermelde in het Opdrachtformulier en in deze algemene voorwaarden eveneens van toepassing op dat aanbod en de afname van de extra Producties. De afname van extra Producties is, behoudens het bepaalde in artikel 3.1, voor Partijen bindend indien het betreffende aanbod van Myopen Media B.V door de Opdrachtgever is aanvaard. 4. De Opdrachtgever dient Myopen Media B.V steeds alle informatie die voor de opzet en/of uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, zo spoedig mogelijk als daarvoor is vereist, volledig en op de daartoe door Myopen Media B.V voorgeschreven wijze, aan Myopen Media B.V te verstrekken. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid van alle door hem aan Myopen Media B.V verstrekte informatie. Tevens wat het overige betreft dient de Opdrachtgever Myopen Media B.V steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De Opdrachtgever neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren.

ARTIKEL 5. | OPNAME(DATUM), ZENDTIJD & DATUM EN TIJD VAN UITZENDING

1. Myopen Media B.V is te allen tijde gerechtigd de geplande opnames te verplaatsen of te wijzigen, zonder dat Myopen Media B.V verplicht is de redenen daarvan aan de Opdrachtgever mede te delen. 2. Het wijzigen door de Opdrachtgever van een geplande opnamedatum is uitsluitend mogelijk tot 14 dagen vóór de overeengekomen opnamedatum. Een dergelijk verzoek dient Schriftelijk door de Opdrachtgever te worden ingediend. 3. Indien Myopen Media B.V voor de uitzending van een Productie zendtijd heeft gereserveerd, dan zal deze zendtijd worden gebruikt voor de uitzending van de Productie, met dien verstande dat als de gereserveerde zendtijd niet voor uitzending van de Productie kan worden gebruikt, bijvoorbeeld doordat de opnames nog niet zijn gemaakt, het Myopen Media B.V is toegestaan de gereserveerde zendtijd aan derden ter beschikking te stellen. Daartoe is Myopen Media B.V eveneens gerechtigd indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt. Indien de voor de Opdrachtgever gereserveerde zendtijd niet aan derden ter beschikking kan worden gesteld, is Myopen Media B.V gerechtigd de gereserveerde zendtijd bij de Opdrachtgever in rekening te brengen. 4. Aan de Opdrachtgever medegedeelde data en tijden waarop een uitzending zal plaatsvinden, kunnen uitsluitend als indicatief worden beschouwd. Als de uitzending van de Productie, met inachtneming van een redelijke marge, niet plaatsvindt op het oorspronkelijk vastgestelde tijdstip, dan zal Myopen Media B.V zich inspannen om de Productie op een nader tijdstip uit te zenden. Myopen Media B.V is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan als gevolg van een dergelijke wijziging.

ARTIKEL 6. | TUSSENTIJDSE ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST

1. In geval van tussentijdse annulering van de Overeenkomst door de Opdrachtgever, dient de Opdrachtgever Myopen Media B.V daarvan Schriftelijk in kennis te stellen en maakt Myopen Media B.V aanspraak op betaling van 50% van de overeengekomen prijs. Indien in het kader van de Overeenkomst evenwel reeds onkosten door Myopen Media B.V zijn gemaakt, maakt Myopen Media B.V aanspraak op betaling van 90% van de overeengekomen prijs. 2. Indien de opname reeds heeft plaatsgevonden en de Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen jegens Myopen Media B.V nog niet is nagekomen, is Myopen Media B.V gerechtigd de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te annuleren. In dat geval maakt Myopen Media B.V aanspraak op betaling van de volledige overeengekomen prijs, zonder dat Myopen Media B.V vervolgens nog gehouden is de Overeenkomst (waaronder mede begrepen het uitzenden van de Productie) verder na te komen. De toepasselijkheid van artikel 7:408 lid 2 en 7:411 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

ARTIKEL 7. | OVERMACHT

1. Myopen Media B.V is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt verstaan: terrorisme, oorlog(sgevaar), oproer, werkliedenuitsluiting, covid-19 werkstaking, mobiliteitsproblemen, brand, overstroming en storingen in het bedrijf van Myopen Media B.V of derden van wie Myopen Media B.V afhankelijk is ter uitvoering van de Overeenkomst. 2. In geval van overmacht is Myopen Media B.V eveneens gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 3. Op opschorting (lid 1) en ontbinding van de Overeenkomst als gevolg van overmacht, is artikel 8 van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 8. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. Myopen Media B.V is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Myopen Media B.V ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. 2. In geval van opschorting of ontbinding van de Overeenkomst maakt Myopen Media B.V aanspraak op onmiddellijke betaling, welk bedrag overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 wordt vastgesteld. 3. Het bepaalde in het vorige lid is van overeenkomstige toepassing in geval van ontbinding van de Overeenkomst door de Opdrachtgever.

ARTIKEL 9. | PRIJZEN EN BETALINGEN

1. Alle door Myopen Media B.V vermelde en door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld. 2. Reeds direct na totstandkoming van de Overeenkomst is Myopen Media B.V gerechtigd de Opdrachtgever te factureren. Voor na totstandkoming van de Overeenkomst ontstane (extra) betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever, zal de Opdrachtgever (een) aanvullende factu(u)r(en) ontvangen. 3. Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, binnen de op de betreffende factuur vermelde termijn. Indien de eerst geplande opnamedag evenwel plaatsvindt binnen de op de factuur vermelde termijn, dient betaling van het volledige bedrag uiterlijk één werkdag vóór de opnamedag te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Myopen Media B.V. 4. De Opdrachtgever is steeds gehouden te betalen zonder beroep op inhouding, opschorting of verrekening. 5. Myopen Media B.V is gerechtigd de aan de Opdrachtgever toekomende facturen uitsluitend langs elektronische weg aan hem beschikbaar te stellen. 6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat dit verzuim intreedt, is de Opdrachtgever, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. 7. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten zijn gefixeerd op 15% van het openstaande bedrag, onverminderd het recht van Myopen Media B.V om volledige schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 10. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1. Myopen Media B.V is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, bedrijfsschade, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Myopen Media B.V is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 4, jegens de Opdrachtgever slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van een tekortkoming van Myopen Media B.V in de nakoming van de Overeenkomst, veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Myopen Media B.V. 2. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Myopen Media B.V, is Myopen Media B.V nimmer aansprakelijk voor verlies of beschadiging van door de Opdrachtgever dan wel derden aangeleverd materiaal, of eigendommen van de Opdrachtgever dan wel derden. 3. Mocht Myopen Media B.V aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Myopen Media B.V te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Opdrachtgever dient Myopen Media B.V hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Myopen Media B.V ter zake vervalt. 4. Mocht Myopen Media B.V aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Myopen Media B.V betrekking heeft. 5. Indien de Opdrachtgever ter uitvoering van de Overeenkomst aan Myopen Media B.V materialen verstrekt die beschermd zijn krachtens de Auteurswet of enig ander intellectueel eigendomsrecht, verklaart de Opdrachtgever dat geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Myopen Media B.V in en buiten rechte van alle gevolgen voortvloeiende uit het gebruik, de verveelvoudiging of reproductie daarvan. 6. De Opdrachtgever vrijwaart Myopen Media B.V van zijn eventuele aanspraken en aanspraken van derden voor schade waarvan de oorzaak aan anderen dan Myopen Media B.V toerekenbaar is. Indien Myopen Media B.V uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Myopen Media B.V zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Myopen Media B.V, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Myopen Media B.V en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 11. | VOORBEHOUD VAN (EIGENDOMS)RECHTEN

Myopen Media B.V behoudt zich het Auteursrecht, alle overige rechten van intellectuele eigendom, alsmede de (re)productierechten en andere rechten op vermenigvuldiging voor ten aanzien van alle elementen die geïmplementeerd, geïntegreerd of anderszins verwerkt worden in de Productie en die volgens de Overeenkomst tot de levering behoren, totdat de Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst volledig is nagekomen. Indien de bedoelde elementen evenwel Schriftelijk door de Opdrachtgever aan Myopen Media B.V bekendgemaakte vertrouwelijke gegevens bevatten, zal Myopen Media B.V deze niet zonder toestemming van de Opdrachtgever publiceren of (re)produceren.

ARTIKEL 12. | SLOTBEPALINGEN

1. Het is de Opdrachtgever uitsluitend toegestaan om zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde, indien en voor zover dit geschiedt met voorafgaande Schriftelijke toestemming van Myopen Media B.V. 2. Myopen Media B.V is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigingen. Deze vinden alleen dan toepassing op reeds lopende Overeenkomsten indien de wijzigingen noodzakelijk zijn om deze algemene voorwaarden in overeenstemming te brengen met de toepasselijke wet- of regelgeving van overheidswege of richtlijnen of regelgeving van een brancheorganisatie of andere regelgeving waaraan Myopen Media B.V zich dient te conformeren, dan wel een rechterlijke uitspraak. Myopen Media B.V is nimmer aansprakelijk voor enige ten gevolge van een dergelijke wijziging ontstane schade. 3. Op iedere Overeenkomst en alle daarmee verband houdende en daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen tussen Partijen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 4. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten. 5. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Myopen Media B.V wordt aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen kennis te nemen.
chevron-up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram